اقتصاد پولی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

اقتصاد پولی ،شوکهای خبری و تاثیر آن بر اقتصاد

/post-9/

همانگونه که میدانیم در طی قرن گذشته که اقتصاد بصورت علم نوین مطرح گردید دارای فراز و نشیب‌های فراوانی گردیده است. مکتب های گوناگون و نظرات مختلف اقتصادی حاکی از رشد چشمگیر علم اقتصاد و پیشرفت دانشمندان در این حوزه بوده است. اگر چه بارها نظریه پردازان اقتصادی نتوانسته اند به کلیات عوامل...