اقتصاد پولی ،شوکهای خبری و تاثیر آن بر اقتصاد

همانگونه که میدانیم در طی قرن گذشته که اقتصاد بصورت علم نوین مطرح گردید دارای فراز و نشیب‌های فراوانی گردیده است.

مکتب های گوناگون و نظرات مختلف اقتصادی حاکی از رشد چشمگیر علم اقتصاد و پیشرفت دانشمندان در این حوزه بوده است.

اگر چه بارها نظریه پردازان اقتصادی نتوانسته اند به کلیات عوامل موثر در اقتصاد و ایجاد ساختاری که که با واقعیتهای جوامع مختلف منطبق است دست پیدا کنند و نظریات آنان نقض شده است لیکن باعث پیشرفت این علم و بوجود آورنده تحولی شگرف گشته اند.

تجربیات عملی و محاسباتی، تکنولوژی و دانش علم اقتصاد را بگونه ای کاملا متفاوت از گذشته تبدیل کرده است.

امکان استفاده از اقتصاد سنجی ، محاسبات عددی و پردازشگرها نیم افزاری سیر صعودی را باعث گردیده است.

شاید بتوان گفت یکی از عوامل موثر در تحلیل های اقتصادی منطبق بر جامعه ،توجه به شوکهای اقتصادی ،خصوصا شوک های خبری است که از آن اقتصاد رفتاری و توجه به پیچیدگی بخش خانوار و بنگاه در مواجه به این شوکها را مهم تر از عوامل دیگر اقتصادی مطرح میکند.

در مکتب کنزینهای جدید و با استفاده از الگویتعادل عمومی پویای تصادفی در حضور شوک ها خصوصا شوکهای خبری از علایق مطالعاتی من است که با بهره گیری از امکانات نرم‌افزاری و توجه به یافته های محاسباتی (نه صرفا تجربی ) در حال تحقیق و یافته های جدیدی در این حوزه میباشم.