توضیحات درباره نظریه کوانتوم و دنیای مجازی

از جمله ارکان موثر هستی بخش به جهان متحرک را می‌توان نور و صوت در نظر گرفت که از نظر تاثیر گذاری برتری‌های فراوانی را برای نور قائل هستیم. 
نور دارای ماهیتی دوگانه است که بر حسب موقعیت به سادگی امکان تغییرپذیری دارد  (ماهیت موجی و ماهیت ذره ای).

که اهم کاربری در این مبحث متعلق به خاصیت ذره ای آن در قالب بسته های کوانتومی است که آن را فوتون می‌نامیم. علی رغم بی وزنی ظاهری نور (از نظر اثر گذاری بر روی ثقل سنج‌ها) وجود چنین بسته هایی که ماهیت مادی به نور میدهد ، کاربردی ترین نقش نور در این نکته نهفته است؛ هر گاه با عبارت ذره روبرو بشویم از فوتونهای حامل انرژی تا سنگین ترین‌های جهان با عاملی به نام اصطکاک هم روبرو هستیم که اگر بخواهیم به شتاب زیاد و سرعت بینهایت که همانا مقصد نهایی جهان مجازی، یعنی عکس العمل (سریع و صحیح) است برسیم ، باید یکی از ابعاد موجود و وابسته به فوتون‌ها را طوری در نظر بگیریم که این هدف حاصل شود، یعنی لحظه تصمیم و مقصد در حد بی نهایت به هم نزدیک شود پس با توجه به مسافت که از جمله فاکتورهای موجود و موثر است و اصطکاک که از جمله نیروهای مخالف و کاهنده بشمار میرود برای جلوگیری از افت کیفی و حصول نتیجه بهینه یکی از اصول اصلی جهان مادی، که زمان است، مطلقاً صفر در نظر میگیریم (یا بینهایت متمایل به صفر) بدین ترتیب به این ذرات کوچک کوانتومی حامل انرژی، سرعت بینهایت میبخشیم.

بدین ترتیب ابزار اصلی برای تئوری های مدرن و احکام مدون جهان در بعد چهارم جهان مجازی حاصل میشود.