شناسایی شوکهای خبری و بررسی تأثیرات آنها بر تورم و تولید در قاعده ی سیاستی مک کالم

با توجه به اهیمت تأثیر شوک­های خبری در اقتصاد، در این تحقیق سعی شده است تا این نوع شوک­ها از دو منظور مورد ارزیابی قرار گیرند: نخست از جهت شناسایی شوک ­های خبری، دوم از جهت تأثیرگذاری شوک ­های خبری بر متغیرهای تولید و تورم در سیاست پولی قاعده­ ی تیلور. به این منظور ابتدا شوک ­های خبری براساس تعریف خان و تاسوکالاس و روش ­های VAR شناسایی شده ­اند، سپس براساس الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) در مکتب نئوکینزی و سیاست پولی قاعده­ ی مک­ کالوم در اقتصاد ایران طی سال­های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۵، براساس داده­ های تعدیل فصلی با نرم افزار داینر برآورد و شبیه سازی شده است.

نتایج حاصل از برآورد مدل و آزمون­ های تشخیصی نرخ پذیرش الگوریتم متروپولیس –  هیستینگز، شکل توزیع پسین، آزمون بروکز و گلمن و نمای محاسبه شده پارامترهای مدل، بیانگر صحت برآورد بیزی پارامترها بوده است. با اطمینان از صحت برآوردها، به شبیه­ سازی سیاست پولی قاعده ­ی مک­ کالوم در حضور شوک­ های خبری پرداخته شده است. نتایج تجزیه واریانس در شناسایی شوک ها حاکی از آن بود که شوک خبری تکنولوژی بیشتر از شوک خبری ترجیحات شناسایی شد. به طوری که بیش از ۹۰ درصد شوک تکنولوژی به شوک خبری اختصاص داشت ولی سهم شوک خبری ترجیحات از کل شوک ترجیحات کمتر از ۳۰ درصد بوده است. براساس نمودارهای عکس العمل آنی (IRF) و توابع سیاستی و گذار، تأثیرگذاری شوک های خبری بر متغیرهای تولید و تورم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این دو معیار، منطبق بر مبانی تئوری اقتصادی بوده اند. همچنین اثرات شوک ­ها در دوره کوتاه مدت ۵ ساله (۲۰ دوره زمانی) در متغیرهای تولید و تورم خنثی شدند. از طرفی  شوک خبری تکنولوژی بیشتر از شوک خبری ترجیحات شناسایی شده است . لذا انتظار داشتیم میزان تأثیر گذاری و مدت زمان ماندگاری شوک در اقتصاد در شوک خبری تکنولوژی بیشتر از شوک ترجیحات باشد. لذا شاهد این واقعیت هستیم که حداکثر تأثیرگذاری در اثر اعمال نیم درصد شوک خبری تکنولوژی بر متغیرهای تولید و تورم براساس نمودارهای IRF به ترتیب حدوداً برابر با ۲ و ۳- درصد و در شوک خبری ترجیحات برابر با ۰/۳ و ۰/۵- درصد بوده است. لذا پیشنهاد می­شود جهت کنترل تورم و پرهیز از تشکیل حباب قیمتی در اقتصاد، شوک خبری تکنولوژی بیشتر مد نظر سیاستگذار پولی قرار بگیرد.

کلمات کلیدی : شوک ­های خبری، الگوهای DSGE ، مکتب نئوکینزی جدید، قاعده ­ی مک ­کالوم، الگوریتم متروپولیس  – هیستینگز

 

* مقاله کامل و نتیجه این تحقیقت توسط انتشارات elsevier در دست چاپ می‌باشد و به محض چاپ، برای علاقه مندان قابل تهیه نیز می‌باشد.

دسته ها: صفحه اصلی