اقتصاد پولی، شوک‌های خبری و تأثیر آن بر اقتصاد

همانگونه که میدانیم در طی قرن گذشته که اقتصاد بصورت علم نوین مطرح گردید دارای فراز و نشیب‌های فراوانی گردیده است. مکتب های گوناگون و نظرات مختلف اقتصادی حاکی از رشد چشمگیر علم اقتصاد و پیشرفت دانشمندان در این حوزه بوده است. اگر چه بارها نظریه پردازان اقتصادی نتوانسته اند به کلیات عوامل...