بانکداری شرکتی

یکی از مباحث مهم در صنعت بانکداری ، بانکداری شرکتی شده است. نیازهای یک شرکت بسیار متفاوت از بانکداری رایج است ،توجه به بخش حسابداری شرکت با سطح دسترسی خاص و دسترسی ماموران خرید شرکتها و دیگر سرویسهاو نیازمندیهای آنان از اصول بانکداری شرکتی است. بانکداری شرکتی را باید به دو بخش شرکتهای کوچک...