تحلیل تعاملات مالی و رفتاری در سیستم های بانکی

با توجه به اهیمت تأثیر شوک­های خبری در اقتصاد، میتوان این نوع شوک­ها را از دو منظر مورد ارزیابی قرار داد : در این تحقیق ، نخست شناسایی شوک­ های خبری و سپس تأثیرگذاری شوک­های خبری بر متغیرهای اقتصاد و سیاست­های پولی براساس الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت ....

در علم مدیریت مالی و صنعت بانکداری توجه به کیفیت خدمات بانکی از اولویت های مؤسسات مالی و بانک‌ها می‌باشد. لذا تحقیقی در بررسی مدل جامع کیفیت خدمات بانکی که از سوی مجمع جهانی بانکداری و بانک توسعه جهانی مورد توجه قرار گرفته بود، صورت پذیرفت. در ابتدا ۹ عامل موثر در برآورد کیفیت خدمات بانکی...