صفحه اصلی

در قرن گذشته علم جدیدی به عنوان علم اقتصاد جهت پیش بینی بازار، عرضه و تقاضا، رفاه عمومی، سیاست گذاری های دولت و بانک مرکزی، پدید آمد. ابتدای قرن گذشته شناسایی عوامل اقتصادی و پیش‌فرض های اقتصادی به صورت تجربی، توسط دانشمندان آن دوره صورت می‌گرفت. پس از گذشت سالیان و فراز و نشیب های...

با توجه به اهیمت تأثیر شوک­های خبری در اقتصاد، میتوان این نوع شوک­ها را از دو منظر مورد ارزیابی قرار داد : در این تحقیق ، نخست شناسایی شوک­ های خبری و سپس تأثیرگذاری شوک­های خبری بر متغیرهای اقتصاد و سیاست­های پولی براساس الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت ....

در علم مدیریت مالی و صنعت بانکداری توجه به کیفیت خدمات بانکی از اولویت های مؤسسات مالی و بانک‌ها می‌باشد. لذا تحقیقی در بررسی مدل جامع کیفیت خدمات بانکی که از سوی مجمع جهانی بانکداری و بانک توسعه جهانی مورد توجه قرار گرفته بود، صورت پذیرفت. در ابتدا ۹ عامل موثر در برآورد کیفیت خدمات بانکی...

با توجه به اهیمت تأثیر شوک­های خبری در اقتصاد، در این تحقیق سعی شده است تا این نوع شوک­ها از دو منظور مورد ارزیابی قرار گیرند: نخست از جهت شناسایی شوک ­های خبری، دوم از جهت تأثیرگذاری شوک ­های خبری بر متغیرهای تولید و تورم در سیاست پولی قاعده­ ی تیلور. به این منظور ابتدا شوک ­های خبری...

کتاب بانکداری هوشمند ایده ای بود که طی تجربیات عملی در بانکها و مطالاعات صورت گرفته در زمینه هوشمند سازی و همچنین احساس نیاز مجموعه های پولی و مالی به چنین ابزاری پدیدار گشت. شروع این مجموعه پس از ایجاد طرح اولیه و تقسیم آن به سه مجموعه کاربری (شعبه ،ستاد و مشتری)آغاز و بر اساس سرویس های...

از جمله ارکان موثر هستی بخش به جهان متحرک را می‌توان نور و صوت در نظر گرفت که از نظر تاثیر گذاری برتری‌های فراوانی را برای نور قائل هستیم. نور دارای ماهیتی دوگانه است که بر حسب موقعیت به سادگی امکان تغییرپذیری دارد (ماهیت موجی و ماهیت ذره ای). که اهم کاربری در این مبحث متعلق به خاصیت ذره...

یکی از مباحث مهم در صنعت بانکداری ، بانکداری شرکتی شده است. نیازهای یک شرکت بسیار متفاوت از بانکداری رایج است ،توجه به بخش حسابداری شرکت با سطح دسترسی خاص و دسترسی ماموران خرید شرکتها و دیگر سرویسهاو نیازمندیهای آنان از اصول بانکداری شرکتی است. بانکداری شرکتی را باید به دو بخش شرکتهای کوچک...

سیاستهای پولی در نظام بانکی یک کشور یکی از دلایل اصلی توسعه و یا عدم توسعه کشورهاست. بانکداری به عنوان یک صنعت خیلی مهم و اساسی در این سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. توسعه این صنعت نه تنها به بحث نگهداری پول و دادن تسهیلات محدود نشده بلکه بانکها و موسسات پولی و مالی سرویسهای...