بانکداری اختصاصی

سیاستهای پولی در نظام بانکی یک کشور یکی از دلایل اصلی توسعه و یا عدم توسعه کشورهاست. بانکداری به عنوان یک صنعت خیلی مهم و اساسی در این سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته  است. توسعه این صنعت نه تنها به بحث نگهداری پول و دادن تسهیلات محدود نشده بلکه بانکها و موسسات پولی و مالی سرویسهای ارزش افزوده بسیاری را به مشتریان خاص خود میدهند و این وظیفه را بخش بانکداری اختصاصی بانک بر عهده دارد. در مباحث مختلف اقتصادی، اصولی را عنوان میکنند که وابستگی فرهنگی و عادتهای مردم مختلف دنیا ،برخی از این معادلات اقتصادی و پیش بینی ها را نقض کرده است. در بانکداری اختصاصی که به صورت یکی از علوم جدی بانکداری مورد توجه است،تمرکز به عادات و نیازمدیهای مشتری دارد. اهمیت دادن به مشتری و سرویسهایی که به صورت انحصاری نسبت به رقبای خود داریم باعث یک حس درونی خوب و تضمین کننده ماندگاری مشتری است. تکنولوژی برای شناسایی مشتری بجهت ورود به باشگاه مشتریان اختصاصی ضروری است ولی ارتباط کلامی و بصری با مشتریان خاص بانک که عمده منابع بانک را تشکیل میدهند از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابر این ایجاد بخش بانکداری اختصاصی با توجه به رقابت شدید میان بانکها بسیار حائز اهمیت است. تجربه نشان داده است که در بانکداری اختصاصی اهمیت دادن به مشتری و متوجه کردن اطرافیان و خانواده آن شخص به این اهمیتی که شما بعنوان بانکدار به آن شخص میدهید حتی از سود حاصل از سرمایه گذاری برایشان مهم تر است.

بحثهای مختلفی از نظر تکنولوژی، روانشناسی، سازماندهی و پورتفوی سرمایه گذاری در بانکداری اختصاصی مطرح است که امیدوارم بتوانم بصورت مقاله و یا کتاب به رشته تحریر در آورم.