بررسی تأثیرات شوک های خبری بر سیاست های پولی در ایران: با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

با توجه به اهیمت تأثیر شوک­های خبری در اقتصاد، میتوان این  نوع شوک­ها را از دو منظر مورد ارزیابی قرار داد :

در این تحقیق ، نخست شناسایی شوک­ های خبری و سپس تأثیرگذاری شوک­های خبری بر متغیرهای اقتصاد و سیاست­های پولی براساس الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت . بدین منظور ابتدا شوک­های خبری بر اساس تعریف خان و تاسوکالاس را شناسایی و سپس براساس الگوهای DSGE سیاست­ های پولی مختلف بر پایه ی ابزارهای نرخ بهره و پایه ی پولی در اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۵، براساس داده های فصلی با نرم افزار داینر برآورد و شبیه سازی صورت پذیرفت . از آنجا که نرخ بهره در دو حالت منفی و مثبت برای نشان دادن شرایط واقعی و تئوریکی در نظر گرفته می شود.

در کل هشت نوع سیاست پولی که عبارتند از: قاعده ی تیلور، قاعده مک کالوم، بهینه ­ی تعهدی با ابزار نرخ بهره در دو حالت نرخ بهره­ حقیقی مثبت و منفی ، ابزار پایه­ ی پولی و بهینه صلاحدیدی با ابزار نرخ بهره در دو حالت نرخ بهره­ ی حقیقی مثبت و منفی و ابزار پایه ­ی پولی مورد بررسی قرار گرفت .

براساس نتایج حاصل، شوک های خبری تکنولوژی و ترجیحات در قواعد بهینه ی سیاستی بیشتر از شوک های پیش بینی نشده، شناسایی شدند. به طوری که در همه سیاست های بهینه، شوک­‌های خبری تکنولوژی و ترجیحات حدود ۸۵ درصد شناسایی شده اند. اما در قاعده­‌ی تیلور با نرخ بهره­‌ی رسمی اسمی، شوک‌­های خبری کمتر از شوک های پیش بینی نشده شناسایی و همچنین درصد شناسایی شده ی شوک خبری ترجیحات کمتر از شوک خبری تکنولوژی می‌باشد.

در قاعده ی تیلور با نرخ بهره­‌ی سایه اسمی و قاعده مک‌کالوم شوک خبری تکنولوژی بیشتر شناسایی و شوک خبری ترجیحات کمتر شناسایی و سایر نتایج حاصل از شبیه سازی الگوهای مختلف سیاست پولی براساس معیارهایی مانند: نمودار های عکس­ العمل آنی، توابع سیاستی و گذار، قاعده­ ی سیاست‌گذاری بهینه­، تجزیه و تحلیل کوواریانس شوک ­ها، مقدار تقریبی تابع زیان اجتماعی و اریب تورمی تحلیل شد .

نتایج حاکی از آن است که در شرایطی که ابزار سیاست پولی بانک مرکزی بعنوان سیاستگذار پولی ، در قاعده­ ی تیلور نرخ بهره­ ی سایه­ ای باشد، ابزار نرخ بهره نسبت به پایه ­ی پولی جهت سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران مناسب می‌باشد، ولی در شرایطی که سرکوب مالی در اقتصاد ایران برقرار باشد یا به عبارتی نرخ بهره ­ی رسمی ابزار سیاستی باشد، در آن صورت پایه ­ی پولی ابزار مناسب­ تری نسبت به نرخ بهره در سیاستگذاری پولی جهت کنترل اثرات شوک­ های خبری خواهد بود. در نتیجه سیاست­ بهینه تعهدی با ابزار نرخ بهره سایه برای شناسایی و کنترل اثرات شوک­ های خبری در اقتصاد ایران پیشنهاد می­‌شود.

واژگان کلیدی: شوک­ خبری، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، سرکوب مالی، قاعده ­ی تیلور، قاعده­ ی مک ­کالوم

 

* مقاله کامل و نتیجه این تحقیق در دست چاپ می‌باشد و به محض چاپ، برای علاقه مندان قابل تهیه خواهد بود.