بانکداری شرکتی

یکی از مباحث مهم در صنعت بانکداری ، بانکداری شرکتی شده است. نیازهای یک شرکت بسیار متفاوت از بانکداری رایج است ،توجه به بخش حسابداری شرکت با سطح دسترسی خاص و دسترسی ماموران خرید شرکتها و دیگر سرویسهاو نیازمندیهای آنان از اصول بانکداری شرکتی است. بانکداری شرکتی را باید به دو بخش شرکتهای کوچک و متوسط و همچنین سازمان ها و شرکتهای بزرگ تقسیم کرد. در شرکتهای کوچک عموما سهمداران و مدیران یکی هستند بنابراین تلفیق بانکداری اختصاصی و شرکتی ضروری به نظر میرسد و نیازمندیهای آنان در سطح محدودتری صورت میگیرد.در شرکتها و سازمانها بزرگ که عموما سهامی هستند ارائه سرویسهای گروهی و یا حتی ایجاد باجه هایی در محل مشتری ضروری است.اگر چه بنا به نوع ضرورت امکان ایجاد شعبات خودکار نیز راه حل مناسبی است.

اگر فرصتی فراهم شود بسیار علاقه مندم بتوانم مقالات یا مجلدی برای بانکداری شرکتی مهیا کنم.