کتاب بانکداری هوشمند

کتاب بانکداری هوشمند ایده ای بود که طی تجربیات عملی در بانکها و مطالاعات صورت گرفته در زمینه هوشمند سازی و همچنین احساس نیاز مجموعه های پولی و مالی به چنین ابزاری پدیدار گشت.
شروع این مجموعه پس از ایجاد طرح اولیه و تقسیم آن به سه مجموعه کاربری (شعبه ،ستاد و مشتری)آغاز و بر اساس سرویس های هوشمند قبل ارائه بنا نهاده شد.
پس از ایجاد و مشخص شدن مسیر هوشمند سازی مرحله جستجو و جمع آوری سابقه تاریخی و استفاده از تجربیات دیگر پژوهشگران بود که در این راه کمک همکاران (دکتر امین دانشمند و دکتر مهران خسروی) این مهم را عملی ساخت و نیز کلیه همکاران دیگر که در اجرایی شدن این پروژه همت بسیار گماشتند.
ایجاد و توجه به همه نیازمندیهای زیر ساختی و سرویسهای هوشمند کاربر، این کتاب را بصورت یک مجموعه نسبتا" جامعی تبدیل کرد.
بارها بازنگری و توجه به عملیاتی شدن ایده های هوشمند سازی در صنعت بانکداری مجموعه ای را فراهم آورد که میتوان از آن برای شروعی به سمت هوشمند کردن مجموعه های پولی و مالی بهره برد.