صفحه اصلی

با توجه به اهیمت تأثیر شوک­های خبری در اقتصاد، میتوان این نوع شوک­ها را از دو منظر مورد ارزیابی قرار داد : در این تحقیق ، نخست شناسایی شوک­ های خبری و سپس تأثیرگذاری شوک­های خبری بر متغیرهای اقتصاد و سیاست­های پولی براساس الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت ....

با توجه به اهیمت تأثیر شوک­های خبری در اقتصاد، در این تحقیق سعی شده است تا این نوع شوک­ها از دو منظور مورد ارزیابی قرار گیرند: نخست از جهت شناسایی شوک ­های خبری، دوم از جهت تأثیرگذاری شوک ­های خبری بر متغیرهای تولید و تورم در سیاست پولی قاعده­ ی تیلور. به این منظور ابتدا شوک ­های خبری...

از جمله ارکان موثر هستی بخش به جهان متحرک را می‌توان نور و صوت در نظر گرفت که از نظر تاثیر گذاری برتری‌های فراوانی را برای نور قائل هستیم. نور دارای ماهیتی دوگانه است که بر حسب موقعیت به سادگی امکان تغییرپذیری دارد (ماهیت موجی و ماهیت ذره ای). که اهم کاربری در این مبحث متعلق به خاصیت ذره...

کتاب بانکداری هوشمند ایده ای بود که طی تجربیات عملی در بانکها و مطالاعات صورت گرفته در زمینه هوشمند سازی و همچنین احساس نیاز مجموعه های پولی و مالی به چنین ابزاری پدیدار گشت. شروع این مجموعه پس از ایجاد طرح اولیه و تقسیم آن به سه مجموعه کاربری (شعبه ،ستاد و مشتری)آغاز و بر اساس سرویس های...

سیاستهای پولی در نظام بانکی یک کشور یکی از دلایل اصلی توسعه و یا عدم توسعه کشورهاست. بانکداری به عنوان یک صنعت خیلی مهم و اساسی در این سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. توسعه این صنعت نه تنها به بحث نگهداری پول و دادن تسهیلات محدود نشده بلکه بانکها و موسسات پولی و مالی سرویسهای...