مقالات

لیست مقالات تألیفی ثبت شده در   ISI

تاثیرات شبیه سازی بر فرایندهای دگردیسی كسب وكار الكترونيك، مجموعه کنفرانسهای بین المللی کاربردهای علم اقتصاد، تجارت و فناوری اطلاعات، لاسی، رومانی، با همکاری موسسات WSEAS، EUROPMENT، IAASAT، ۲۰۱۱

نگاهی دوباره به كسب و كار الكترونيك ؛ تاثیرات اجتماعی به کارگیری فناوری اطلاعات (کشور مورد مطالعه: اسلوونی)، مجموعه کنفرانسهای بین المللی کاربردهای علم اقتصاد، تجارت و فناوری اطلاعات، لاسی، رومانی، با همکاری موسسات WSEAS، EUROPMENT، IAASAT، ۲۰۱۱

 

پیاده سازی داخلی چند عاملی سیستم های اطلاعات سازمانی، مجموعه کنفرانس های بین المللی ارتباطات و انفورماتیک کاربردی، فلورانس، ایتالیا، با همکاری مؤسسات WSEAS، EUROPMENT، IAASAT، ۲۰۱۱

The effect of simulation modules in E-Learning systems, International Conference on Educational Technologies, Corfu, Greece, with collaboration of WSEAS,EUROPMENT,IAASAT institutes, 2011.

Mathematical methods assessment for new innovation performance, International Conference on Educational Technologies, Corfu, Greece, with collaboration of WSEAS,EUROPMENT,IAASAT institutes, 2011.

Presenting a combined e-Government framework using DSS and GIS, International Conference on APPLIED COMPUTER and APPLIED COMPUTATIONAL SCIENCE (ACACOS '12), Rovaniemi, Finland, with collaboration of WSEAS, EUROPMENT, IAASAT institutes, 2012 .

e-Voting and e-Democracy  : basic approach to e-Government issuance, International Conference on APPLIED COMPUTER and APPLIED COMPUTATIONAL SCIENCE (ACACOS '12), Rovaniemi, Finland, with collaboration of WSEAS, EUROPMENT, IAASAT institutes, 2012 .

Intelligent model in B2C  e-commerce using fuzzy approaches, International Conference on APPLIED COMPUTER and APPLIED COMPUTATIONAL SCIENCE (ACACOS '12), Rovaniemi, Finland, with collaboration of WSEAS, EUROPMENT, IAASAT institutes, 2012.